Tilskud til ernæringspræparater og remedier

Tilskud til ernæringspræparater og remedier

Af sundhedslovens § 159 og bekendtgørelse 1491 af 14.12.2006 fremgår det, at gruppe 1-sikrede og gruppe 2-sikrede personer har ret til tilskud på 60 % fra regionen til ernæringspræparater, som er ordineret af en læge i forbindelse med sygdom eller alvorlig svækkelse. Tilskud til ernæringspræparater er betinget af, at præparaterne er godkendt af Sundhedsstyrelsen.


Tilskud ydes også med 60 % til nødvendige remedier til indtagelse af ernæringspræparater via sonde.

Borgere, der modtager hjemmesygepleje i forbindelse med sondeernæring har kun udgifter til selve ernæringspræparatet, idet hjemmesygeplejen medbringer de nødvendige remedier til sondeernæringen.

Men da flere og flere borgere – herunder forældre til børn med handicap selv løser opgaven i hjemmet, er det borgeren / forældrene, der står for indkøb af såvel ernæringspræparat som remedier.


I visse situationer er der mulighed for hel eller delvis dækning af egen-udgiften for ernæringspræparat og remedier.

Fordelingen 60 % til regionen og 40 % til borgeren for ernæringspræparatet er opstået ud fra en beregning af, at de 40 % svarer til den udgift, borgere i almindelighed har til kost. Så i de tilfælde, hvor ernæringspræparaterne erstatter almindelig kost, vil der som udgangspunkt ikke blive udløst yderligere tilskud efter den sociale lovgivning – uagtet, at udgiften til ernæringspræparater måske er steget mere end kost i almindelighed.


Det vil dog være muligt at søge dækning af den reelle merudgift, der ligger udover prisen på almindelig kost, hvis man opfylder betingelserne for hjælp efter servicelovens § 41 eller § 100.

Fordelingen 60 % til regionen og 40 % til borgeren for remedier kan virke ulogisk, da ingen andre borgere har den type udgift i forbindelse med indtagelse af almindelig mad. Men det er sådan sundhedsloven er udformet, og man må derfor undersøge tilskudsmulighederne for den resterende del i den sociale lovgivning.


Muligheder for tilskud efter den sociale lovgivning

Da man i sin tid vedtog sygesikringslov nr.267 af 11.maj 1998 (nu Sundhedsloven) om tilskud til ernæringspræparater og remedier med 60 % af udgiften, fremgik det af lovbemærkningerne, at …for at sikre, at ingen patient stilles ringere efter indførelse af den foreslåede tilskudsordning, vil støttemuligheder i den sociale lovgivning blive opretholdt…


Det betyder, at borgere, der ville have været berettiget til tilskud efter den tidligere sociale lovgivning efter min vurdering fortsat vil være det.

Der er gennem tiderne sket en række ændringer i lovgivningen, så ligesom sygesikringsloven nu er ændret til sundhedsloven, er bistandsloven nu opdelt i blandt andet serviceloven og aktivloven. Men da de bestemmelser, der gav tilskud efter den sociale lovgivning er videreført i de nye love, må tilskud fortsat være gældende.


Jeg vil her redegøre for aktuelt gældende lovgivning, hvorefter der kan søges tilskud for patientandelen på 40 % for ernæring og remedier, når tilskud efter sundhedslovene er trukket fra:

For alle bestemmelserne gælder, at udgiften skal være nødvendig og lægeligt begrundet, ligesom tilskud efter sundhedslovens først skal være søgt og bevilget.


For nogle bestemmelser er der ingen økonomisk vurdering, for andre afhænger det af ansøgers og dennes ægtefælles økonomiske forhold.

For de trangsbestemte ydelser gælder, at alle muligheder for at betale selv skal være udtømt.


Særbestemmelser, der går forud for de trangsbestemte ydelser:

  • Forældre til hjemmeboende børn og unge under 18 år med varig og betydeligt nedsat funktionsevne / indgribende lidelse kan efter servicelovens § 41 om nødvendige merudgifter søge dækning af de merudgifter til ernæringen, der ligger udover udgiften til almindelig kost, og de kan søge dækning af egen-udgiften til remedier. Familiens samlede merudgifter skal overstige 4.524 kr. (2014)
  • Unge og voksne over 18 år med varigt nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne kan efter servicelovens § 100 søge dækning af de merudgifter til ernæring, der ligger udover udgiften til almindelig kost, og de kan søge dækning af egen-udgiften til remedier. Borgerens samlede merudgifter skal overstige 6.000 kr. (2014)
  • Vær dog opmærksom på, at personkredsen for § 100 er mere snæver end målgruppen for § 41. Det betyder, at en række unge, der tidligere var omfattet af § 41 ikke længere kan få dækket merudgifter, når de fylder 18 år, fordi de ikke anses for omfattet af § 100.

Trangsbestemte ydelser
(for borgere, der ikke er omfattet af særbestemmelserne)

  • Personer, der modtager folkepension eller førtidspension tilkendt før 1.1.2003 kan søge tilskud efter pensionslovens § 14 om personligt tillæg, hvis borgerens økonomiske forhold er særligt vanskelige. Kommunen foretager en økonomisk vurdering af borgerens forhold.
  • Borgere, der modtager øvrige forsørgelsesydelser – herunder førtidspension efter reglerne efter 1.1.2003, kan søge tilskud efter Aktivlovens § 82 om tilskud til behandling, hvis borgeren ikke selv har økonomisk mulighed for at betale. Kommunen foretager en økonomisk vurdering af ansøgers og ægtefælles økonomiske forhold.
  • Borgere, der er selvforsørgende med løn, SU eller andet, men som ikke kan skaffe økonomi til at betale egen-udgiften, kan søge tilskud efter Aktivlovens § 82 om tilskud til behandling. Kommunen foretager en økonomisk vurdering af ansøgers og ægtefælles økonomiske forhold.

Aktivlovens § 82 gælder således for borgere over 18 år, der ikke er omfattet af servicelovens § 100 og ikke modtager pension tilkendt før 1.1.2003 og for forældre til børn under 18 år, hvis barnet ikke er omfattet af servicelovens § 41. De fleste børn med behov for sondeernæring vil dog være omfattet af § 41, da lidelsen ofte vil anses for at være en indgribende varig / langvarig lidelse.

Da det kan være vanskeligt at navigere i de kommunale afdelinger, kan man henvende sig i kommunens Borgerservice og bede om hjælp til at finde frem til den afdeling, der kan behandle ansøgningen om tilskud.


 

LEVERANDØR AF KOMPLET GASTROSTOMISORTIMENT!

Meda AS tilbyder mange forskellige produkter inden for gastrostomi. Vi har et stort udvalg af instruktioner, undervisning, brugermanualer, film, tilbehør m.m.

Hvis du har spørgsmål til vores produkter, er du velkommen til at kontakte os på info@meda.dk.


Du forlader nu MicKey.dk

Du har valgt et link, der tager dig væk fra MicKey.dk. Klik på annuller for at vende tilbage til MicKey.dk eller klik fortsæt for at blive på hjemmesiden.